Ocena brak

Pozycja ustrojowa i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

KRRiT jest organem konstytucyjnym postawionym poza schematem trójpodziału władz.

Składa się z 9 członków powoływanych przez Sejm (4), Senat (2), Prezydenta (3), spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu.

Kadencja trwa 6 lat, z tym, że co 2 lata powoływana jest 1/3 składu Rady, tak by zapewnić ciągłość jej funkcjonowania.

Członek Rady nie może być posłem ani senatorem, nie może też należeć do partii politycznej, związku zawodowego, nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

W trakcie kadencji członek Rady nie może być odwołany, chyba że w przypadku:

 1. Zrzeczenia się funkcji

 2. Choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji

 3. Skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej,

 4. Naruszenia przepisów ustawy, stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu.

Co roku Rada przedstawia sprawozdanie ze swej działalności. Jeżeli to sprawozdanie zostanie odrzucone przez Sejm i Senat, to kadencja Rady wygasa, ale pod warunkiem potwierdzenia tego wygaśnięcia przez prezydenta RP.

Na czele Rady stoi jej przewodniczący wybierany przez Radę spośród swego grona.

Odwołać go może tylko Rada większością 2/3 głosów.

Przewodniczący Rady jest zarazem 1 –osobowym organem państwowym i w tym charakterze wydaje m.in. decyzje administracyjne.

Podstawowe zadania Rady:

 1. Stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

 2. Ochrona samodzielności nadawców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji

 3. Projektowanie – w porozumieniu z Prezesem RM – kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji

 4. Powoływanie składów rad nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji

 5. Udzielanie i cofanie koncesji na rozpowszechnianie programów przez nadawców prywatnych.

 6. Sprawowanie kontroli działalności nadawców.

 7. Określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadawców.. Określanie opłat abonamentowych.

Podobne prace

Do góry