Ocena brak

Pozycja Prezesa RM w systemie organów administracji rządowej

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Prezes RM - organ kierujący RM

- reprezentuje RM

- kieruje i koordynuje pracę członków RM

- zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonania

- wydaje rozporządzenia

- sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach określonych w ustawach

- jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej

- z inicjatywy RM lub własnej może tworzyć rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodoradcze w sprawach zagadnień należących do zakresu działania RM lub Prezesa RM

Podobne prace

Do góry