Ocena brak

Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Prezes Rady Ministrów zwany jest Premierem. Jest samodzielnym centralnym organem administracji rządowej. Ma duże znaczenie w rządzie: ma udział w powoływaniu i rekonstrukcji rządu, kieruje pracami rządu, reprezentuje rząd, zapewnia wykonanie polityki rządu i określa sposób realizacji tego zadania, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym. Pełni funkcję zwierzchnika pracowników administracji rządowej oraz zwierzchnika korpusu służby cywilnej.

Uprawnienia premiera polegają na: kierowaniu procesem legislacyjnym RM, sprawowaniu nadzoru nad centralnymi organami administracji rządowej, których działalność nie jest objęta jego zakresem działów, powoływaniu i odwoływaniu niektórych kierowników urzędów centralnych powoływaniu i odwoływaniu sekretarzy wojewodów. Może on w drodze rozporządzenia ustalić zakres działania ministra.

Podobne prace

Do góry