Ocena brak

Pozycja prawna organu w post. s-a i adm.

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Organ prowadzący post. adm. to ten organ, który ma zdolność prawną, czyli zdolność do podejmowania czynności procesowych w post. adm. Na zdolność prawną składa się: kompetencja ogólna i kompetencja szczególna.

Kompetencja ogólna- zdolność prawna org. do załatwiania spraw adm. w danym układzie post; – kompetencja ogólna przysługuje organom adm. publ. w należących  do ich właściwości indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji adm. (art. 5 par. 2 p 3 pojęcie organu adm. publ. – są to ministrowie, centralne organy adm. rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy adm. rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu teryt. oraz organy i podmioty wymienione w art.1p2) – czyli:

1. innym organom państwowym jeżeli z mocy ustawy lub porozumienia mogą wydawać decyzje adm. Np.: KRRiT (wydanie koncesji na rozpowszechnianie fal radiowo telewizyjnych) lub prezydent RP (nadanie obywatelstwa)

2.wydawanie decyzji adm. przysługuje innym podmiotom adm. działających z mocy ustawy- np. rada notarialna, adwokacka, lekarska. Te 1 i 2 są to org. adm. pub. w znaczeniu funkcjonalnym; nie mieszczą się w definicji legalnej z art.5 §2.

3. Kompetencja szczególna- zdolność prawna org. do załatwienia konkretnej sprawy w konkretnym układzie postępowania; na kompetencje tą składają się: instytucja właściwości, która dzieli się na: wł. ustawową i właściwość delegacyjną oraz instytucja wyłączenia.

Właściwość ustawowa- składają się na nią:

1.właściwość rzeczowa- zdolność prawna org. do załatwiania pewnej kategorii spraw, ustalana jest według przepisów o zakresie jego działania, który ustala się z norm: prawa materialnego, które reguluje uprawnienia i obowiązki jednostki i norm prawa ustrojowego, które reguluje tryb nadawania tych uprawnień i obowiązków jednostki

2.właściwość miejscowa- zdolność prawna org. do załatwiania spraw na danym obszarze kraju

3.właściwość instancyjna- zdolność prawna org. do przeprowadzenia weryfikacji decyzji; wskazuje org. wyższego stopnia; wynika z art.17 KPA z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w przepisach szczególnych; kpa wskazuje:

a. w stosunku do org. jedn. samorządu terytorialnego- samorządowe kolegia odwoławcze;

b. w stosunku do wojewodów- odpowiedni ministrowie;

c. w stosunku do innych organów adm. publ. niż określone w p1 i 2- odpowiednie org. nadrzędne lub właściwi w sprawie ministrowie; a w razie ich braku – organy pań. sprawujące nadzór nad ich działalnością

Podobne prace

Do góry