Ocena brak

Pozycja króla i organy administracji Rzeczpospolitej szlacheckiej w dobie Sejmu Wielkiego

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Ograniczać władzę króla (szlachta, magnateria)-był elekcyjny wybór króla, królowi można było wypowiedzieć posłuszeństwa, władzę ustawodawczą sprawował wespół z sejmem, król był naczelnym wodzem ale w praktyce ograniczanym przez hetmanów. Sejm Wielki zniósł konflikt między królem a Rzeczpospolitą, określił pozycję króla.

Sejm Wielki 1788-1792 zwany Czteroletnim wydał 3V1791 r Ustawę Rządową – Konstytucję według niej

-władza ustawodawcza – Sejm (senat i izba poselska)

-władza wykonawcza- Król i Straż Praw

Król :

-tron dziedziczny

przez osoby a elekcyjny przez familię

(wprowadzono tą zasadę aby zlikwidować elekcję)

-król naczelny organ władzy wykonawczej ,dożywotni szef rządu

-król powoływał sejm

-król powoływał ministrów pod kontrolą sejmu

-król nie miał odpowiedzialności bo każdy akt królewski musiał być podpisany przez ministra(tzw. kontrasygnata) a zatem minister brał odpowiedzialność na siebie

Konstytucja 3 Maja przewidywała 2 rodzaje odpowiedzialności

-konstytucyjna(sądowa) gdy minister naruszał prawo mógł być oskarżony przed sądem sejmowym

-parlamentarna(polityczna) gdy minister nie naruszał prawa , ale jego polityka nie podobała się sejmowi. Wówczas mógł być odwołany ze swego stanowiska (votum nieufności sejm mógł uchwalić wobec ministra)

-król miał ograniczony zakres ustawodawstwa, utracił prawo sankcji ustaw

Straż Praw-stała na czele administracji, skład: król przewodniczący,prymas,5 ministrów-były to osoby, które miały prawo głosu; wchodził też marszałek sejmu-dla zapewnienia łączności rządu z sejmem oraz pełnoletni następca tronu (aby przysłuchiwać się i uczyć). Czynności rządowe były skupione w komisjach

Komisje Rządowe-były Policji, Wojska, Skarbu oraz Edukacji Narodowej, im podlegały Komisje porządkowe. Na czele Komisji Rządowych(wielkich) stali ministrowie ale nie ci sami ,którzy wchodzili w skład Straży Praw

Komisje Porządkowe-miały charakter samorządów, sprawy terytorialne ziem i województw.

Skład 15 komisarzy wybieranych przez sejmiki co 2 lata.

Podobne prace

Do góry