Ocena brak

POZWOLENIE BUDOWLANE

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Zgodnie z ustawą pozwolenie na budowę należy rozumieć jako decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza:

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,

kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawozdań

wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

W razie stwierdzenia naruszeń, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie. W przypadku jego bezskutecznego upłynięcia organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w razie spełnienia wszystkich wymagań. Odmowną decyzję wyda również organ gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki, jest obiekt budowlany objęty nakazem do rozbiórki.

Zgodnie z ustawą przez pojęcie właściwego organu należy rozumieć organy administracji architektoniczno – budowlanej tzn. starostę, wojewodę, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i organy nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istnienia działki siedliskowej,

obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,

obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

obiektów małej architektury,

tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach na ten cel,

altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchniach zabudowy do 25m² w miastach i 35m² poza granicami miast oraz wysokości 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich,

ogrodzeń,

znaków geodezyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody,

obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, względnie brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

budynków i budowli – nie będących obiektami zabytkowymi – o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości,

obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury.

Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę powyższych obiektów, jeżeli rozbiórka ich:

może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, uwzględniając w szczególności dokumenty inwestora.

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,

dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,

w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego postanowienie o uzgodnieniu z starostą (lub organem wyższego stopnia – wojewodą) projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji tych obiektów od strony ulic, placów itd. ; linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu itd.

Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Rozpoczęcie lub wznowienie budowy może nastąpić poprzez wydanie nowej decyzji.

Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego (np. barakowozy, kioski) i urządzenia budowlanego (np. śmietniki, ogrodzenia, place postojowe) na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody wojewody.

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na inną osobę, jeśli zgadza się ona na wszystkie warunki zawarte w decyzji oraz wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Podobne prace

Do góry