Ocena brak

POZOSTAŁE KOMPETENCJE PREZYDENTA

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Uprawnienia w dziedzinie obronności kraju : gwarant suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych ( dowództwo ideowe o charakterze pośrednim ). Mianuje i zwalnia Naczelnego Wodza. W czasie pokoju za pośrednictwem MON. Najważniejsze decyzje kreacyjne prezydenta w armii muszą być podejmowane we współdziałaniu z MON i Premierem, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, na czas wojny Dowódca Sił Zbrojnych. Nadaje określone stopnie wojskowe na wniosek Ministra MON. Zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych ( wniosek Premiera). Postanawia o stanie wojny ( gdy nie może Sejm ).

Uprawnienia w dziedzinie bezpieczeństwa Państwa: wprowadza stan wojenny ( wniosek RM ) w razie zagrożenia zew. państwa zbrojnej napaści na teryt. RP, lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciw agresji. Stan wojenny na całym lub części teryt. Częściowa lub powszechna mobilizacja. Wprowadza stan wyjątko. na wniosek RM w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju. państwa, bezp. obywateli, lub porządku publicznego- do 90 dni na całości lub części. Może przedłużyć ten stan za zgodą Sejmu tylko raz do 60 dni. Zakaz w tym czasie: skracania Sejmu ( i 90 dni po zakończeniu), referendum, wyborów. Prezydent musi rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego dać w ciągu 48 godz.- do podpisania Sejmowi. Prawo wydawania w tym czasie dekretów z mocą ustaw gdy: w czasie stanu wojennego Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, na wniosek RM, w granicach wytyczonych - art.228 ust.. 3-5. Organem doradczym - Rada Bezp. Narodowego.

Uprawnienia w dziedzinie stosunków zew. Państwa: Prezydent w zakresie polityki zagr. współdziała z Ministrem SZ, Prezesem RM. Nie ma nakazu korzystania z pośrednictwa MSZ. Prawo mianowania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych Państwach przy organizacjach międzynarodowych, przyjmowania listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw. Dla mianowania i odwoływania polskich ambasadorów ( kontrasygnata premiera). Ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych. ( Zawiadam. parlamentu lub zgoda).

Wyrażanie zgody na mianowanie konsuli i do wystawiania tzw. listów komisyjnych do udzielania tzw. exequatur konsulom państw obcych. Udzielanie akredytacji misjom specjalnym. Inne uprawnienia: Przedst. inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany konstytucji. Zarządza referendum konstytucyjne. Podpisuje ustawy o zmianie konstytucji i ogłoszenie. Prawo powoływania I\3 członków Rady Polityki Pieniężnej i wniosek o powołanie Prezesa NBP. Powołuje: sędziów na wniosek KRS, 3 czloków KRRiTV, I- Prezesa SN i NSA, Prezesa i Wiceprezesa TK., I osobę do KRS. Nadawanie tytułów naukowych i orderów. <125,133>

Podobne prace

Do góry