Ocena brak

POZEW W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

Transkrypt

Częstochowa, dnia ......................................

Do
Sądu Rejonowego
w ................................
Powód:
Pozwany:

Wartość przedmiotu
sporu:

POZEW W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
Wnoszę o:
1. Orzeczenie nakazem zapłaty, e pozwany ....................... obowiązany jest zapłacić na
moją rzecz kwotę ................ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ....................
i kosztami procesu według obowiązujących norm, w terminie dwóch tygodni od
doręczenia nakazu zapłaty.
2. Wyznaczenie rozprawy w przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w tym
terminie i orzeczenie wyrokiem, e Sąd utrzymuje nakaz zapłaty w mocy i zasądza od
pozwanego koszty procesu według norm przepisanych.
3. Przeprowadzenie rozprawy w przypadku mojej nieobecności.

UZASADNIENIE
Jestem posiadaczem weksla wystawionego przez ............................ w dniu .................,
na mocy którego Jan Kowalski zobowiązał się wypłacić mi kwotę w wysokości ...................
do dnia ....................... . Pomimo upływu wymaganego terminu pozwany nie zwrócił mi
kwoty na którą opiewał weksel, nie reagował te na moje wezwania do zwrotu pieniędzy.
Załączniki: a) weksel,
b) odpis pozwu,
c) wezwanie do zapłaty z dnia ..............

.............................................
(własnoręczny podpis)

Podobne prace

Do góry