Ocena brak

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Transkrypt

Częstochowa, dnia ..........................

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Częstochowie
Powód: imię, nazwisko, adres zamieszkania
Pozwani: 1) imię i nazwisko małoletniego,
adres zamieszkania,
2) imię i nazwisko matki
małoletniego, adres zamieszkania

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA
Wnoszę o:
1) ustalenie, e pozwany ......... (imię i nazwisko małoletniego), urodzony przez
pozwaną .......... (imię i nazwisko matki małoletniego) w ................. (miejsce i data
urodzenia małoletniego), nie jest synem powoda ................. (imię i nazwisko powoda),
2) zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

UZASADNIENIE
(nale y podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnoręczny podpis

Załączniki:
1) odpis pozwu w 3 egzemplarzach,
2) odpis aktu mał eństwa,
3) odpis aktu urodzenia małoletniego,
4) odpisy pozwu i załączników.

Podobne prace

Do góry