Ocena brak

POZEW O ZAPŁATĘ

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O ZAPŁATĘ

Transkrypt

Lubliniec, dnia 25 maja 2002 r.

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Lublińcu
Sąd Okręgowy
Wydział ........ Cywilny

Powód: imię, nazwisko, adres
Pozwany: imię, nazwisko, adres

Wartość przedmiotu sporu: (podać kwotę)
POZEW O ZAPŁATĘ .....................
(podać kwotę)
Wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego ....... (imię i nazwisko), na moją rzecz, kwoty ........ (podać
kwotę) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia .......... (podać datę), do dnia zapłaty,
2) zasądzenie od pozwanego, na moją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych,
3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
Ponadto wnoszę o:
4) przeprowadzenie rozprawy tak e w mojej nieobecności;
5) wezwanie na rozprawę świadków:
a) imię, nazwisko, adres
b) imię, nazwisko, adres

UZASADNIENIE
(nale y podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnoręczny podpis

Załączniki:
1) odpis pozwu
2) inne dokumenty
+ tyle kopii zał. nr 1 i 2 ile jest stron postępowania.

Podobne prace

Do góry