Ocena brak

Pozew o wydanie ruchomości

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Pozew o wydanie ruchomości

Transkrypt

Częstochowa , dnia .....................

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Powód: imię, nazwisko, adres zamieszkania
Pozwany: imię, nazwisko, adres zamieszkania

Wartość przedmiotu sporu: (podać kwotę)

POZEW O WYDANIE .....................................
(podać ruchomość, której
wydania domaga się powód)
Wnoszę o:
1) nakazanie pozwanemu … (imię i nazwisko), by wydał … (podać ruchomość)
2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Ponadto wnoszę o:
3) przeprowadzenie rozprawy tak e w nieobecności powoda,
4) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
5) wezwanie świadków:
a) imię, nazwisko, adres zamieszkania
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania

UZASADNIENIE
(nale y podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnoręczny podpis

Załączniki:

Podobne prace

Do góry