Ocena brak

POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI

Transkrypt

Częstochowa, dnia .....................

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Powód: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
Pozwany: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
Wartość przedmiotu sporu: (podać kwotę)

POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI
Wnoszę o:
1) nakazanie pozwanemu (imię i nazwisko), by wydał nieruchomość gruntową o powierzchni
(…) poło oną w …. (adres), objętą księgą wieczystą KW nr (…) Sądu Rejonowego w (…)
stanowiącą własność powoda,
2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Ponadto wnoszę o:
3) przeprowadzenie rozprawy tak e w nieobecności powoda.

UZASADNIENIE
(nale y podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnoręczny podpis

Załączniki:
1) wyciąg z księgi wieczystej,
2) odpisy pozwu i załączników.

Podobne prace

Do góry