Ocena brak

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I ROSZCZENIA Z TYM ZWIĄZANE

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I ROSZCZENIA Z TYM ZWIĄZANE

Transkrypt

Częstochowa, dnia ......................
Sąd Rejonowy
w Częstochowie
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powodowie: ad.1) mał. ....................., działający przez matkę ...........................
(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

ad.2) .............................., oboje zam. .............................................
(imię i nazwisko)

Pozwany:

(adres zamieszkania)

......................................, zam. .......................................................
( imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I ROSZCZENIA
Z TYM ZWIĄZANE
Działając w imieniu własnym i mał. ............................... wnoszę o:
1) ustalenie, e pozwany ........................ z zawodu ....................., ur ................., zam. ...................
jest ojcem mał. ..................... ur. ....................., którego(rej) akt urodzenia sporządzony został
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ................... za nr ......................;
2) nadanie (lub nie nadanie) nazwiska pozwanego dziecku;
3) orzeczenie, e pozwanemu będzie (lub nie będzie) przysługiwała władza rodzicielska nad
mał. ...............................;
4) zasądzenie od pozwanego ...................... na rzecz mał. .......................... alimentów w kwocie
po .............. miesięcznie płatnych do rąk matki do ka dego ..........- go dnia miesiąca z góry
z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;
5) zasądzenie od pozwanego ....................... na rzecz powódki ........................ kwoty .............
tytułem wyprawki;
6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu;
7) nadanie wyrokowi w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) odpis pozwu;
2) odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego;
3) w przypadku dochodzenia wyprawki - zestawienie wydatków + rachunki w 2 egz.

Podobne prace

Do góry