Ocena brak

POZEW O SEPARACJĘ

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O SEPARACJĘ

Transkrypt

Częstochowa, dnia ..................... r.
Do
Sądu Okręgowego
Wydział Cywilny
w ............................
Powódka:
Pozwany:

.....................................................,
zam. ..............., ul .........................
.....................................................,
zam. ..............., ul .........................

POZEW O SEPARACJĘ
W imieniu własnym wnoszę o:
1. orzeczenie separacji powódki ...................... z pozwanym ........................, którzy zawarli
związek mał eński w dniu ................ r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w ............................ i wpisanego do Księgi mał eństw pod numerem ................. - z winy
pozwanego,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych,
3. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron ........................., urodzoną w dniu ................. w ........................ powódce, z jednoczesnym
ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanemu do współdecydowania o istotnych
sprawach dziecka,
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ...................................
renty alimentacyjnej w kwocie po .............. zł miesięcznie, płatnej do dnia 10 ka dego
bie ącego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności
ka dej renty, do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka.
Ponadto wnoszę o:
5. zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego,
nakazującego pozwanemu płacenie do rąk powódki kwoty ............. zł miesięcznie tytułem
renty alimentacyjnej dla małoletniego dziecka stron ..............................., płatnej do dnia
10 ka dego bie ącego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności
ka dej renty, do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka,
6. orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w czasie trwania niniejszego procesu,
poło onego w ........................., przy ul. .........................., składającego się z dwóch pokoi.

UZASADNIENIE
1. Strony zawarły związek mał eński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w .............................. w dniu .................... r.
Dowód: odpis skrócony aktu mał eństwa.
a) Umów majątkowych strony nie zawierały.

Dowód: przesłuchanie stron.
b) Z mał eństwa stron urodziło się jedno dziecko - ............................, urodzony ................. r.
w ....................................
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.
2. Mał eństwo stron układało się przeciętnie. W .......... r. pozwany, po powrocie z wyjazdu
słu bowego do Krakowa oświadczył powódce, e nie zamierza z nią dalej współ yć ani
prowadzić wspólnie gospodarstwa domowego. Stracił zainteresowanie wychowaniem syna.
Nadto pozwany zaczął regularnie wyje d ać, co powódka wią e z faktem, i w czasie pobytu
w Krakowie pozwany poznał i związał się uczuciowo z inną kobietą. Stan taki trwa do dnia
dzisiejszego.
Dowód: przesłuchanie stron.
Powódka wykazała powy ej, e między stronami nastąpił zupełny rozkład po ycia, co zgodnie
z przepisem art. 61(1) § 1 KRO uzasadnia ądanie orzeczenia separacji.
Na orzeczeniu separacji nie ucierpi dobro małoletniego syna stron, bowiem nie zmieni on
aktualnie istniejącej sytuacji dziecka.
Dowód:
1. opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, o za ądanie której wnosi się,
2. wywiad kuratora sądowego o przeprowadzenie którego wnosi się,
3. przesłuchanie stron.
Powódka domaga się orzeczenia separacji z winy pozwanego w oparciu o przepis art. 57 § 1
KRO w związku z art. 61(3) § 1 KRO.
3. Uzasadnione jest tak e roszczenie powódki o powierzenie jej wykonywania władzy
rodzicielskiej nad małoletnim synem stron.
Pozwany nie zajmuje się od dwóch lat w ogóle dzieckiem i cała troska o wychowanie i
utrzymanie dziecka spoczywa na barkach powódki, do której dziecko jest bardzo przywiązane
i darzy ją miłością.
Dowód:
1. opinia jak wy ej,
2. wywiad jak wy ej,
3. przesłuchanie stron.
Podstawę prawną powy szego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku
z art. 613 § 1 KRO.
4. Powódka wnosi równie o zasądzenie od pozwanego na rzecz syna stron renty alimentacyjnej
w kwocie po .......... zł miesięcznie, płatnej w terminach i w sposób opisany w pkt 4.
Pozwany jest pracownikiem ............................... i osiąga ponad przeciętne dochody. Natomiast
powódka pracuje jako ............................. z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie .......... zł.
Dowód:
1. zaświadczenie o zarobkach powódki,
2. informacja o dochodach pozwanego, o za ądanie której z Urzędu Skarbowego
w ............................., przy ul. ....................... wnosi się.
ądana kwota alimentów dla dziecka stron jest proporcjonalna do mo liwości zarobkowych
pozwanego oraz do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Podstawę prawną tego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku z przepisem
art. 61(3) § 1 KRO w związku z art. 135 § 1 KRO. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego
względem dziecka przez pozwaną w znacznym stopniu wyczerpuje się w jej osobistych
staraniach o jego utrzymanie i wychowanie (art. 135 § 2 KRO).
5. Nadto powódka wnosi o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego w sposób opisany w pkt 5
pozwu.
Od ............ r. do dnia dzisiejszego, pozwany przekazuje powódce na utrzymanie dziecka
kwotę ........... zł miesięcznie, co przy zarobkach powódki oraz usprawiedliwionych potrzebach
dziecka jest niewystarczające.
Podstawę prawną wniosku w tym zakresie stanowi przepis art. 730 § 2 KPC w związku
z art. 753 § 1 i § 3 KPC.
6.

ądanie ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania stron jest zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
Dowód: przesłuchanie stron.
Powy sze ądanie znajduje oparcie w treści przepisu art. 58 § 2 KRO w związku z art. 613 § 1
KRO.

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony.
Załączniki:
1. odpis skrócony aktu mał eństwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
3. zaświadczenie o zarobkach powódki,
4. odpis pozwu i załączników.
.................................................
(własnoręczny podpis)

Podobne prace

Do góry