Ocena brak

POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Transkrypt

Częstochowa, dnia ........................
Sąd Okręgowy
Wydział Cywilny
w .........................................
Powódka:
Pozwany:

.............................., zam. .......................... ul. ............................
.............................., zam. ........................... ul. ............................
POZEW O ROZWÓD
z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Wnoszę o:
1) rozwiązanie mał eństwa powódki .......................... z pozwanym ........................., zawartego
w dniu ................... roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w ...................... - nr aktu mał eństwa
......................... - przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego(j);
2) powierzenie powódce (powodowi) wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim
synem stron: ........................., urodzonym w ......................... w dniu ................. roku;
3) zobowiązanie pozwanego(j) do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka
w wysokości ............... zł miesięcznie;
4) zasądzenie od pozwanego(j) na rzecz powódki (powoda) kosztów procesu wg norm
przepisanych,
Ponadto wnoszę o:
5) zwolnienie powódki (powoda) od ponoszenia kosztów procesu.
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Załączniki:
1. odpis skrócony aktu mał eństwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym powódki,
4. odpis pozwu wraz z załącznikami.
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.
Je eli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych
nale y dołączyć do pozwu:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów,
2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(a) na
druku urzędowym.

Podobne prace

Do góry