Ocena brak

POZEW O ROZWÓD i podział majątku dorobkowego

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O ROZWÓD i podział majątku dorobkowego

Transkrypt

Częstochowa, dnia .......................
Sąd Okręgowy
Wydział Cywilny
w ..................................
Powódka:
Pozwany:

........................, zam. ....................... ul. .........................
........................, zam. ....................... ul. .........................

Wartość przedmiotu sprawy: ............................. zł
POZEW O ROZWÓD
i podział majątku dorobkowego
Wnoszę o:
1) rozwiązanie mał eństwa powódki ....................... z pozwanym .........................., zawartego
w dniu .................. roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w ...................... - nr aktu mał eństwa
................... - przez rozwód bez orzekania o winie stron,
2) powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron:
......................... ur. ................ oraz ........................ ur. ................... w ................................ ,
3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci po
.................... zł. miesięcznie na ka de z nich.
Ponadto wnoszę o:
5) ustalenie, i w skład dorobku stron wchodzi:
- ........................................................................................
- ........................................................................................
(określić składniki wchodzące w skład majątku mał onków)

6) ustalenie, i w wyniku podziału dorobku (określone składniki) otrzymuje
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Załączniki:
1. odpis pozwu
2. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,
3. skrócony odpis aktu mał eństwa,
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.
Je eli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych
nale y dołączyć do pozwu:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów,
2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(a) na
druku urzędowym.

Podobne prace

Do góry