Ocena brak

POZEW O ROZWÓD

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O ROZWÓD

Transkrypt

Częstochowa, dnia ................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Cywilny Rodzinny
Powód(ka): ......................................., zam. ...............................................
(Imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

Pozwany(a): ...................................., zam. .................................................
(Imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

POZEW O ROZWÓD
Wnoszę o:
1) rozwiązanie mał eństwa zawartego w dniu ................. w USC w ............................. przez
rozwód bez orzekania o winie (z winy powoda(dki), z winy pozwanego(nej), z winy obu stron);
2) powierzenie powodowi(dce) .................................. władzy rodzicielskiej nad synem (córką)
................................. ur. dnia ...................... w ......................................;
3) zobowiązanie pozwanego(nej) do ponoszenia kosztów utrzymania syna (córki) w kwocie
................ zł miesięcznie;
4) zasądzenie od pozwanego(nej) na rzecz powódki(a) kosztów procesu wg norm przepisanych.
Nadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadków (imiona, nazwiska i dokładne adresy dot. TYLKO je eli powód(ka) wnosi o orzeczenie winy mał onka).

UZASADNIENIE
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis skrócony aktu mał eństwa,
3) odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.
Je eli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych
nale y dołączyć do pozwu:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów,
2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(a)
na druku urzędowym.

Podobne prace

Do góry