Ocena brak

POZEW O ALIMENTY

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW O ALIMENTY

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................

Sąd Rejonowy
w Częstochowie
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód małol: .............., zastąpiony przez matkę ......., oboje zam. ..................................
Pozwany:

........................................, zam. ...................................................
(Imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

POZEW O ALIMENTY
Imieniem małoletniego powoda wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego ........................... na rzecz małoletniego ........................... tytułem
alimentów kwoty po ............ zł miesięcznie, płatną do rąk matki małoletniego ..........................
od dnia .................. poczynając, do dnia .....-go ka dego miesiąca wraz z ustawowymi
odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
3) nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz mał. powoda kosztów procesu.

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu nale y wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego
miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową ka dego z rodziców: osoby będące
na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek).

.........................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, je eli dziecko jest ze związku mał eńskiego,
3) odpis zupełny aktu urodzenia - je eli dziecko jest pozamał eńskie,
4) zaświadczenie o wysokości dochodów.

Podobne prace

Do góry