Ocena brak

Powszechne źródła prawa pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

1) Konstytucja RP

2) Ustawy zwykłe, np. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o grupowych zwolnieniach z pracy

3) Umowy międzynarodowe ratyfikowane, np. Traktat Rzymski

4) Rozporządzenia i dyrektywy Wspólnot Europejskich

5) Akty wykonawcze np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, rozporządzenie Rady ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone

6) Akty prawa zakładowego określające: warunki treści stosunku pracy, wzajemne zobowiązania stron układu

7) Porozumienia zbiorowe, np. porozumienie o zawieszeniu prawa zakładowego

8) Regulamin wynagradzania, regulamin pracy i regulamin świadczeń socjalnych.

Podobne prace

Do góry