Ocena brak

Powstanie państwa amerykańskiego i ewolucja systemu politycznego

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

zaczątkiem państwa amerykańskiego było utworzenie, wciągu 1285 lat. 13 kolonii (pierwsza – Wirginia 1607. Trzynasta -Georgia - 1733)

-na skutek surowej polityki brytyjskiej we wrześniu 1 774 r. w Filadelfii zebrało się 55 delegatów z 12 kolonii i utworzyło KongresKontynentalny(wzywał do tworzenia niepodległych stanów i uchwalania przez nie własnych konstytucji Deklaracja Niepodległości(4.VII 1776r.) składa się z trzech części:

-deklaracji podstawowych, naturalnych praw człowieka

-wyliczenia powtarzających się aktów „przemocy i uzurpacji" ze strony monarchy - króla Jerzego III

- formalnej deklaracji niepodległości, która stwierdza, że kolonie przestają być podległe metropol 1776 r. - utworzenie wspólnej międzystanowej władzy centralnej zawartej w dokumencie pt „Articics of Confedcration"

Pierwszy artykuł wprowadził po raz pierwszy nazwę Stany Zjednoczone

utworzono konfederację - związek stanów, gdzie każdy stan zachowywał swoją suwerenność i niezależność

Ewolucja svstemu politycznego:

I okres (1776- 1803) -powstanie Deklaracji Niepodległości, pierwszej konstytucji pisanej, szerokich praw obywatelskich oraz wprowadzenie znaczącej

dla praworządności kontroli konstytucyjności ustaw

II okres (cały XIX w.)

- dominującą pozycję zajmuje Kongres (jego prawodawstwo jest głównym źródłem prawa stanowionego)-pojawiają .się tzw. „silni prezydenci", którzy starają się rozszerzyć swoje konstytucyjne uprawnienia.

III okres (do pol. XX w.)

- dominacja tzw. „mocnych prezydentów", którzy rozpoczęli na szeroko skalę inicjować ustawodawstwo i wydawać własne akty normatywne

-maleje rola kongresu

IV okres - przewaga władzy wykonawczej

V okres- Odzyskiwani przez Kongres równorzędnej roli wobec prezydenta zarówno w drodze ustawodawstwa, zwiększonej kontroli różnych agend rządowych przez organy Kongresu, jak i przy pomocy Sądu Najwyższego.

Podobne prace

Do góry