Ocena brak

Powstanie ograniczonych praw rzeczowych

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Ograniczone prawo rzeczowe jest przewidziane w ustawie. Może powstać w drodze umowy, poza umową w wyjątkowych przypadkach może powstać także z mocy samego prawa a także na mocy orzeczenia sądu i mocy decyzji administracyjnej. W trybie umowy może powstać każde ze wspomnianych praw a ponadto niektóre z nich powstają w wyniku innych wymienionych zdarzeń prawnych, ustawa jest jedną z najczęściej spotykanych podstaw powstania ograniczonych praw rzeczowych. Taka umowa zawierana przez właściciela rzeczy i nabywcę, ustanowionego prawa wskazuje, jakie prawo jest ustanowione i jaka będzie jego treść. Z mocy przepisów kodeksu cywilnego do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu.

Zaś forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. Nabywca ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego może złożyć swoje oświadczenie woli w dowolny sposób przez każde zachowanie się, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego następuje z mocy samej umowy, która pociąga za sobą skutki zobowiązująco – rozporządzające. W formie aktu notarialnego powinno być złożone nie tylko oświadczenie o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości ale także oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia takiego prawa.

POWSTANIE:

- z mocy samego prawa – oprócz podstawowego trybu umowy właściciela rzeczy z nabywcą niektóre ograniczone prawa rzeczowe powstają z chwilą zajścia określonego we właściwym przepisie okoliczności faktycznych także z mocy samego prawa

NABYCIE Z MOCY SAMEGO PRAWA:

- zasiedzenie służebności gruntowej

- zastaw okoliczności przewidzianych przez ustawę – zastaw ustawowy

- orzeczenie sądu – kiedy strony nie doszły do zgody, wyjątkowo nie w trybie umowy, lecz z mocy orzeczenia sądu, powstać może też ograniczone prawo rzeczowe w wypadkach gdy ustawa na sądowe powołanie takiego prawa pozwala

= np. przepisy K.C dające prawo sądowi możliwość ustanowienia służebności drogi koniecznej lub usprawniającej sąd do ustanowienia służebności gruntowej

- z mocy decyzji administracyjnej – przybiera postać zdarzenia prawnego, kreującego stosunek cywilnoprawny np. wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu lub ograniczeniu przez obciążenia prawa własności. Przez ustanowienie niezbędnych służebności gruntowych w drodze decyzji prawa własności użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości

Podobne prace

Do góry