Ocena brak

Powstanie i zgaśnięcie służebności

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Powstanie służebnościsłużebności powstawały z woli osób zainteresowanych, przez czynności prawne. Służebności gruntów wiejskich – jako res mancipi – powstawały przez mancipatio lub in iure cessio; inne – przez in iure cessio. Służebności osobiste – najczęściej w testamencie.

Poza czynnościami prawnymi innymi sposobami ustanawiania służebności były:

  • dedukcja (deductio) – właściciel rzeczy przy przenoszeniu jej własności zastrzegał sobie prawo do wykonywania na tej rzeczy służebności

  • na gruntach prowincjonalnych służebności ustanawiano za pomocą umów obligacyjnych (pactionibus et stipulationibus) – sposób ten upowszechnił się za Justyniana

  • przez sędziego w celu sensownego rozstrzygnięcia sporu działowego

  • przez zasiedzenie – sposób ten zniosła lex Scribonia; w późniejszym okresie sposób ten ponownie odżył w ramach longi temporis praescriptio – upowszechniony za Justyniana

Zgaśnięcie służebności następowało na skutek:

a) zniszczenia rzeczy obciążonej,  

b) przez zbieg z prawem własności,

c) przez zrzeczenie się,

d) przez niewykonywanie w ciągu odpowiednio długiego okresu (non usus). Służebności osobiste gasły także przez śmierć lub capitis deminutio uprawnionego.

Podobne prace

Do góry