Ocena brak

Powoływanie i odwoływanie RPO

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Rzecznik powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu. Prawo zgłoszenia kandydatury przysługuje Marszałkowi Sejmu oraz grupom co najmniej 35 posłów. Konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Senat w terminie miesiąca podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika. Uchwała Senatu odmawiająca wyrażenia zgody ma skutek ostateczny – w takim przypadku Sejm musi powołać na stanowisko Rzecznika inna osobę, a całe postępowanie zacznie się od początku.

Rzecznik: musi posiadać obywatelstwo polskie, wyróżniać się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną. Rzecznik jest powoływany na pięcioletnią kadencję. Powołanie ponowne jest dopuszczalne tylko jeden raz. Przysługuje mu immunitet i nietykalność – ich uchylenie należy do Sejmu. Rzecznik nie może być posłem ani senatorem, nie może zajmować żadnego innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych, nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Rzecznik może być odwołany przed upływem kadencji tylko w sytuacjach szczególnych, takich jak zrzeczenie się funkcji, trwała niezdolność do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności lub upadku sił; sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu. O odwołaniu Rzecznika decyduje Sejm. Prawo postawienia wniosku o odwołanie ma Marszałek Sejmu oraz grupa co najmniej 35 posłów. Odwołanie następuje, gdy za przyjęciem wniosku głosowała większość 3/5 przy obecności co najmniej ½ ustawowej liczby posłów.

Podobne prace

Do góry