Ocena brak

Powództwo opozycyjne

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Występuje w chwili, gdy egzekwowane są obowiązki o charakterze cywilnoprawnym. Będzie to powództwo o ustalenie, że należność nie istnieje lub istnieje w innej wysokości np. rozstrzygnięcie w drodze procesu cywilnego o egzekucji należności na rzecz Skarbu Państwa. Gdy zobowiązany wniesie je, to wierzyciel powinien zawiadomić organ egzekucyjny i wstrzymać postępowanie aż do orzeczenia. Jeżeli powództwo zostanie uwzględnione, to tytuł egzekucyjny i wszczęte postępowanie tracą ważność.

Podobne prace

Do góry