Ocena brak

Powództwo i jego rodzaje

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Powództwo - według W Siedleckiego i Z. Świebody jest złożo­nym do sądu wnioskiem o przeprowadzenie procesu cywilnego. Treścią powództwa jest żądanie urzeczywistnienia w konkretnym wypadku ozna­czonej normy prawnej przez wydanie orzeczenia sądowego określonej, treści; żądanie to jest zindywidualizowane przytoczonymi okolicznościami faktycznymi. Należy przyjąć, iż powództwo jest w istocie rzeczy środkiem ochrony praw podmiotowych przed sądem. Jest procesowym środkiem:

zawierającym wniosek skierowany do sądu o udzielenie ochrony prawnej,

za pośrednictwem którego powód wysuwa przed powołanym do tego sądem w stosunku do pozwanego konkretne żądania.

Powództwo jest czynnością procesową zawierającą oświadczenie wiedzy i woli powoda domagającego się od sądu udzielenia ochrony prawnej w stosunku do działań podjętych przez pozwanego.

Każde powództwo składa się z dwóch istotnych elementów:.

z żądania,

z jego uzasadnienia. Uzasadnienie służy również do konkretyzacji samego żądania. Żądanie, bowiem powinno obejmować treść twierdzenia prawnego, na które powołuje się powód.

Rodzaje powództw

W procesie cywilnym rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje powództw:

1) powództwo o świadczenie, jest najczęściej spoty­kanym w praktyce rodzajem powództwa. Jego treścią jest skierowane przez powoda do sądu żądanie wydania orzeczenia w przedmiocie okreś­lonego zachowania się pozwanego. Zachowanie to może polegać na: daniu, czynieniu, nie czynieniu, zaprzestaniu czy znoszeniu. Podstawa tego rodzaju powództwa zawiera okoliczności faktyczne, które według powo­da uzasadniają jego żądanie z punktu widzenia prawa materialnego.

2) powództwo o ustalenie prawa lub stosunku prawnego, zmierza do ustalenia w drodze orzeczenia sądowego w odniesieniu do pozwane­go, że oznaczone prawo lub oznaczony stosunek prawny istnieje lub nie.

3) powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego, zmierza do przekształcenia istniejącego stanu prawnego przez:

utworzenie stosunku prawnego lub

zmianę istniejącego stosunku prawnego lub

zniesienie stosunku prawnego lub prawa.

Podobne prace

Do góry