Ocena brak

Powództwa jako środki ochrony praw stosunku egzekucyjnego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

~-Powództwo ekscydencyjne - osoba trzecia, której żądania wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji nie uwzględniono, może żądać zwolnienia tych rzeczy spod egzekucji. Korzysta w tym przypadku z powództwa ekscydencyjnego. Odpis pozwu należy równocześnie skierować do organu egzekucyjnego - skutkuje to niedopuszczalnością sprzedaży rzeczy do czasu prawomocnego orzeczenia sądu. Ostateczna postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa nie jest zaskarżalne do NSA. Osoba trzecia obarczona jest kosztami procesu, jeżeli przeprowadzane będą przez sąd powszechny istotne dowody dla rozstrzygnięcia powództwa, których nie przedstawiono, choć było to możliwe w trakcie egzekucji.

~-Powództwo przeciw-egzekucyjne zobowiązanego (opozycyjne) - Podstawą wniesienia tego powództwa jest żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, albo ograniczenia:

-jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności;

-jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, zobowiązany może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy;

-jeżeli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz i te, z którymi mógł wystąpić jego współmałżonek. Powództwo takie wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

-Powództwo odszkodowawcze - może z niego skorzystać osoba trzecia wobec zobowiązanego, jeżeli okaże się już po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, iż egzekucję skierowano do np. rzeczy stanowiącej jej własność. Zobowiązany może skorzystać z tego typu powództwa wobec organu egzekucyjnego lub wierzyciela za niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Prawo dochodzenia takiego odszkodowania przysługuje także wierzycielowi wobec dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków.

Podobne prace

Do góry