Ocena brak

Powierzchnia Ziemi

Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011

PRZYLĄDEK-załom odruchów przebiegu linii brzegowej,występ lądu wysuwający się odruchów morze.

PRZESMYK-zwężony pas lądu między dwoma obszarami wodnymi.

NIZINA-obszar lądu położony zazwyczaj poniżej wys..200m.n.p.m.

WYŻYNY-obszary położone powyżej 200m.n.p.m.o stosunkowo słabo rozczłonkowanej rzeźbie terenu.

POGÓRZE-część górotwóru,którego rzeźba w wyniku zniszczenia przez erozję przybrała charakter niewysokich wzniesień o wyraźnie zrównanych wierzkowinach:pogórze przypomina wyżynę.

DEPRESJA-część niziny położona poniżej poziomu morza.

KOTLINA -forma powierzchni Ziemi odruchów kształcie szerokiego obniżenia otoczonego wzniesieniami.

DO WIELKICH FORM UKSZT. PIONOWEGO LĄDÓW NALEŻĄ:niziny,góry,wyżyny.

DO WIELKICH FORM DNA OCEANICZNEGO NALEŻĄ:szelfy, skłony kontynentalne,baseny oceaniczne,rowy oceaniczne,grzbiety oceaniczne.

SZELF-zatopiona przez morze część bloku kontynentalnego.

BLOK KONTYNENTALNY-wielka forma powierzchni Ziemi,utworzona przez czynniki wewnętrzne.Obejmuje on obszar lądowy łącznie odruchów jego szelfem,ograniczony silniej nachylonym skłonem kontynentalnym.

AKUMULACJA-gromadzenie się okruchów minerałów,szczątków roślin&zwierząt na powierzchni lądów lub w basenach morskich.

RODZAJE WIETRZENIA-Chemiczne,Biologiczne,Fizyczne(zmiany wilgotności,zamróz, krystalizacja soli,nasłonecznienie).ZWIETRZELINA-luźny materiał, który powstaje wskutek wietrzenia.

WIETRZENIA CHEMICZNE-polega na rozkładzie skały pod wpływem różnych substancji chemicznych znajdujących się w przyrodzie.

WYWIEWANIE (DEFLACJA)-proces porywania przez wiatr z powierzchni ziemi cząsteczek pylastych&piaszczystych.

BARCHAN-wydma w kształcie półksiężyca.

LESS-porowata, pylasta,miękka skała osadowa barwy żółtej,nagromadzona przez wiatr.

RUCHY MASOWE-przemieszczanie się zwietrzeliny&luźnych skał po stokach pod wpływem siły ciężkości.

KRAS-procesy i zjawiska występujące na obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych,np. wapieni,dolomitów,gipsów.

UEDY-suche doliny rzeczne o stromych zboczach i wyrównanym dnie.

WYWIERZYSKO-wypływ na obszarze krasowym podziemnego potoku,strumienia&rzeki na powierzchnię ziemi.

PONOR-otwór, szczelina,korytarz wydrążone przez wodę na obszarze krasowym,gdzie wody powierzchniowe wpływają pod ziemię.

OSTANIEC-izolowane, często skaliste wzniesienie,będące pozostałością pokrywy skalnej zniszczonej już całkowicie przez erozję lub inne procesy niszczące.

WĘGLAN WAPNIA,KALCYT-krystaliczny minerał,podstawowy skł.wapieni.

RODZAJE EROZJI RZECZNEJ:wgłębna,boczna ,wsteczna.

DOLINA-podłużne obniżenie o dnie nachylonym w jednym kierunku,utworzone w wyniku niszczącej działalności wód płynących, przeobrażane przez inne procesy.

JASKINIE POWSTAJĄw wyniku rozpuszczania skał przez wodę podziemną.

POLJE-obszerne obniżenia o płaskim dnie.

LEJKI KRASOWE-charakterystyczne okrągłe zagłębienia terenu.

UWAŁY-większe obniżenia krasowe.

Podobne prace

Do góry