Ocena brak

POWIATOWY URZĄD PRACY

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Aparat wykonawczy kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – terenowego organu administracji specjalnej.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

 • rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,

 • przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych,

 • poradzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracę,

 • wydawanie zezwoleń i zgód w sprawach dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców,

 • wydawanie decyzji w sprawach o:

  1. uznaniu lub odmowie danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,

  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku , dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,

  5. refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

  6. refundowaniu pracodawcom dodatków i premii przysługującym pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich.

   • wykonywaniu kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy,

   • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań samorządu powiatowego należy:
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników

 • podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,

 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

 • inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolnicza w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi,

 • inicjowanie i finansowanie: prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń,

 • współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,

 • inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy,

 • opracowanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia.

Powiatowym Urzędem Pracy kieruje Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, którego powołuje i odwołuje starosta po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

Podobne prace

Do góry