Ocena brak

Powiat (związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.

W sprawach utworzenia związku, przystąpienia do niego lub wystąpienia ze związku decydują rady zainteresowanych powiatów, w formie uchwał. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek ma osobowość prawną, którą nabywa po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu związku.

Z tym dniem prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekazywanych związkowi, przechodzą na związek. Utworzenie związku wymaga przyjęcia statutu związku przez rady zainteresowanych powiatów bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Związki powiatów podlegają rejestracji w rejestrze związków prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji. Na decyzje o odmowie wpisania do rejestru przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

  Organami związku są:

1) zgromadzenie związku – organ stanowiący i kontrolny,

2) zarząd związku – organ wykonawczy.

W skład zgromadzenia wchodzi po 2 reprezentantów powiatów uczestniczących w związku. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.

Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. W zakresie nie uregulowanym treścią porozumienia do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów. Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia z gminami i wojewodą.

Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia nie tylko z innymi powiatami ale również z gminami i województwami. Do stowarzyszeń tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.

Podobne prace

Do góry