Ocena brak

Powiat (Rada powiatu)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Jest organem powiatu. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po 3 na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, nie więcej niż 39 radnych. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W art.1 2ustawy o samorządzie powiatowym zamieszczono katalog spraw należących do wyłącznej właściwości rady powiatu obejmujący 15 pozycji.

Do tych spraw należą m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu powiatu, powoływanie odwoływanie sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, który jest głównym księgowym budżetu powiatu, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz podejmowania uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, podejmowanie uchwał w ważnych, wymienionych w ustawie, sprawach majątkowych powiatu oraz podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu. Do rady powiatu należy również podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenie prowadzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwu, na którego obszarze znajduje się powiat.

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Funkcja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady jest niepołączalna z członkostwem w zarządzie powiatu. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady i prowadzenie obrad rady. Rada powiatu może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustala przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności. Rada powiatu kontroluje działalność oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Dla sprawowania funkcji kontrolnej rada powołuje komisję rewizyjną z grona radnych, z wyłączeniem jednak przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu.

Podobne prace

Do góry