Ocena brak

Potrzeby pracowników

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Jednym z argumentów podnoszonych przeciw gospodarce rynkowej jest fakt iż pracownik musi sam troszczyć się o siebie. Minęły czasy gwarantowanego zatrudnienia i płac dostosowanych do potrzeb pracownika. Nowe siły rynkowe oznaczają, że jeśli pracownik posiada niepotrzebne pracodawcom umiejętności, nie ma wielkich szans na znalezienie pracy i zarobienie na życie na przyzwoitym poziomie.

Większość organizacji komercyjnych przyjmuje odpowiedzialną postawę i ustala takie poziomy płac, które pozwalają pracownikom utrzymać standard życia na możliwym do przyjęcia poziomie. Bardzo niewiele firm naprawdę wykorzystuje swoich pracowników. Zazwyczaj takie składniki wynagrodzenia, jak płaca zasadnicza i urlop ustalane są dla najniższych stanowisk lub osób dopiero podejmujących pracę, tak by pracownicy mogli wykonywać dobrze swoje obowiązki bez problemów zdrowotnych czy też zmartwień domowych jakie rodzi bieda.

Im bardziej w górę hierarchii organizacji, tym mniejsze znaczenie przywiązuje się do potrzeb pracownika, może poza takimi kwestiami, jak zapewnienie opieki medycznej dla pracowników, czasem także dla ich rodzin. Warto zauważyć, że celem jest głównie zapewnienie, by pracownik mógł wykonywać swoją pracę i był do dyspozycji, nie zaś szczególna troska o jego dobro.

W niektórych przypadkach, jak wspominaliśmy wcześniej, wprowadzana jest do pakietu wynagrodzenia pewna elastyczność poprzez umożliwienie pracownikowi wyboru niektórych spośród otrzymywanych benefitów. I znowu, celem jest raczej uczynienie pakietu bardziej atrakcyjnym i nadanie mu większej siły zatrzymania, aniżeli zaspokojenie potrzeb pracownika.

Podsumowując - obecne tendencje oznaczają coraz mniejszą koncentrację na potrzebach pracowników i coraz większy nacisk na względy ekonomiczne i rynek.

 

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Płaca zasadnicza definiowana jest jako stałe wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za powierzoną mu pracę. Często nie ma związku z wynikami, zazwyczaj jednak jest podwyższana okresowo na bazie kompetencji, osiągnięć lub ruchów płac na rynku.

Premie definiowane są jako wypłaty okresowe, zazwyczaj w powiązaniu z efektywnością indywidualną, grupową lub firmy. Stałe premie (gwarantowane) traktowane winny być jako dodatki.

Dodatki wypłacane są pracownikom w odniesieniu do specyficznych cech ich stanowisk lub ich osobistej sytuacji, jak np. dodatki za:

  • pracę zmianową

  • warunki pracy

  • wiek/ staż

  • używanie pewnego sprzętu

  • praca z dala od domu.

 

Do świadczeń/ dochodów ubocznych (benefits/ perquisites) należą emerytury, ubezpieczenia na życie, samochody, opcje na akcje firmy, ubezpieczenie medyczne, subsydiowane posiłki, mieszkania służbowe, pożyczki, ubranie służbowe, etc. Normalnie przysługują wszystkim pracownikom określonych, dużych, grup pracowniczych. Generalnie korzystniejsze warunki, większy zakres świadczeń, przypada osobom na wyższych stanowiskach.

Warunki pracy można uznać za pewną formę wynagrodzenia w tych przypadkach, kiedy firma decyduje się na zapewnienie pracownikom dobrze wyposażonych, wygodnych biur, świetlic, sal rekreacyjnych.

Płatne urlopy stanowią wynagrodzenie, a zarazem środek zezwalający pracownikom na odnowienie zdolności do efektywnej pracy.

Szkolenia/ rozwój mogą być widziane jako forma wynagrodzenia, ponieważ dają pracownikowi umiejętności pozwalające osiągać lepsze rezultaty (a zatem w konsekwencji wyższą płacę) na jego obecnym stanowisku oraz zapewniają mu większe możliwości uzyskania lepszej pozycji wewnątrz firmy lub w innym przedsiębiorstwie.

Nagrody specjalne najczęściej mają formę następujących programów:

  • Programy propozycji pracowniczych (pracownicy nagradzani są za zgłaszanie propozycji ulepszeń, innej organizacji pracy, etc. przynoszących w rezultacie oszczędności dla firmy);

  • Nagrody za osiągnięcia (gotówka lub inne formy uznania dla konkretnych osiągnięć);

  • Konkursy (pracownicy otrzymują nagrody za wygranie w swych grupach pracowniczych konkursów dotyczących wielkości sprzedaży, wydajności etc.)

Podobne prace

Do góry