Ocena brak

Potrzeba rehabilitacji przemysłowej

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

potrzeba rehabilitacji przemysłowej; zachodzi u pracowników, którzy: a) po wypadku lub długotrwałej choro­bie przed podjęciem dalszego zatrud­nienia wymagają usprawniania i stop­niowej adaptacji do normalnej pracy produkcyjnej pod nadzorem facho­wego personelu lekarskiego i technicz­nego; b) z uwagi na stałe lub długo­trwałe upośledzenie sprawności wyma­gają zabiegów usprawniających w ce­lu niedopuszczenia do pogorszenia się stanu" zdrowia i utrzymania zdolności do wykonywania zatrudnienia na do­tychczasowym lub innym stanowisku roboczym; c) wykonywali dotychczas pracę szkodliwą dla zdrowia i wyma­gają oceny, w jakich zawodach mo­gą być dalej zatrudnieni; d) po prze­kroczeniu wieku produkcyjnego, już nawet po 45 roku życia, wskutek obniżającej się ogólnej sprawności po­winni być przeniesieni do innej pracy (przedtem jednak do niej przygoto­wani).

Podobne prace

Do góry