Ocena brak

Potrzeba informacji rynkowych

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Wszelkiego rodzaju systemy gospodarcze wymagają informacji potrzebnychdo podejmowania decyzji, zarówno w skali makro, jak i mikroekonomicznej. W sy-tuacji, kiedy o działalności gospodarczej (sposobach jej „zachowań", przyczy-nach i skutkach) decyduje rynek - informacja jest sine qua non - do efektywnegosposobu postępowania podmiotów gospodarczych.

Podejmowanie decyzji rynkowych odbywa się zazwyczaj w warunkach nie-pewności, gdyż rynek jest kategorią dynamiczną kształtowaną przez wiele zmien-nych. Wiadomo, że (przykładowo) ilość i asortyment towarów będących przed-miotem zapotrzebowania na rynku ze strony nabywców nigdy nie są z góry, aniwiadome, ani stałe. W związku z tym przebiegu krzywej popytu nie można ściśleustalić, można to uczynić jedynie z pewnym prawdopodobieństwem.

W warunkach niepewności pojawia się problem wyboru między poszczególny-mi wariantami strategii działania, jako że każdy wariant może zapewnić różne, czasem obiecujące rezultaty, jednak w punkcie wyjściowym zupełnie nieznane. To właśnie powoduje, że firmy dążąc do rozeznania niepewności prowadzą badania i gro-madzą informacje, by stworzyć odpowiednie podstawy do podejmowania decyzji.

Wzrost zapotrzebowania na informacje rynkowe powodowany jest wielomaczynnikami. Ze względu na postęp techniczny uległ skróceniu cykl życia nowychproduktów. Rozszerzyła się znacznie działalność firm pod względem przedmioto-wym i przestrzennym. Wiele firm działa na statusie ponadnarodowym, obejmującswym zakresem nieraz całe kontynenty. Wymaga to znajomości lokalnych ryn-ków, panujących tam zwyczajów i regulacji prawnych. Poza tym potrzebna jestcoraz bardziej szczegółowa wiedza o nabywcach i konsumentach. Stają się onirównież zasobniejsi i wymagający, zaś dostosowanie do ich preferencji wymuszadodatkowe działania ze strony producentów i pośredników. Informacja nie wys-tępuje po cenie zerowej, w związku z tym istnieje potrzeba oszczędnego gospo-darowaniajej zasobami.

Badania rynkowe są powiązane z makro i mikroekonomią oraz badaniami marketingowymi.Wynika z tego wniosek, że badania rynku stanowią pomost pomiędzy makroi mikroekonomią, a badaniami marketingowymi. Makro i mikroekonomia stwa-rzają podstawy do analizy rynku i badań rynkowych, zaś badania rynkowe sąprzesłanką dla badań marketingowych. W ten sposób wypełnia się obszar badańnad społecznymi procesami reprodukcji, w których makro i mikroekonomia zaj-muje się procesami wytwarzania i podziału produktu społecznego, badania rynko-we obejmują sferę wymiany, natomiast badania marketingowe obejmująpowiąza-nia sfery wymiany ze sferą produkcji.

Złożoność struktury i przemian otoczenia przedsiębiorstwa powoduje, że infor-macja stanowi, obok czynnika ludzkiego, kapitału i wyposażenia rodzaj zasobów(dobra rzadkiego), które mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej, podobnie jakinne zasoby przedsiębiorstwa. Znaczenie zarządzania informacją wzrosło w wyni-ku rozwoju teorii decyzji strategicznej i upowszechnienia komputerów.

...dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością a zarządzanieprzyszłością to zarządzanie informacją". Oznacza to, iż procesy informacyjne wiążą się ze skutecznością zarządzania, a potrzeby decyzyjne narzucają koniecznośćgromadzenia informacji. Sposobem zaś na uzyskanie jej są badania rynku.

Podobne prace

Do góry