Ocena brak

Potrójny charakter tranzycji (ekonomiczna, polityczna, narodowo - państwowa)

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Tranzycja- okres przejściowy między poprzedzającym a następującym po nim systemem politycznym.Termin tranzycja w szczególności określa jedną z pierwszych i stosunkowo krótkotrwałą fazę zmiany systemowej, obejmującą podejmowanie decyzji o zmianie systemu i tworzenie ogólnych ram funkcjonowania nowego systemu.Transformacja zaś dotyczy długotrwałego procesu instytucjonalizacji nowego systemu.

Tranzycja polityczna- obejmuje przejście od systemu autorytarnego do systemu demokratycznego.

Tranzycja społeczna- wiążaca się z zastąpieniem zatomizowanych i zunifikowanych społeczeństw społeczeństwem zintegrowanym i pluralistycznym.

Tranzycja narodowa- wiążąca się z ambicjami wielu narodów do tworzenia własnych państw

Tranzycja ekonomiczna- obejmuje przejście od systemu scentralizowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej.

Problemy, jakie napotykają młode demokracje na poszczególnych poziomach przejścia, mają potrójny charakter:

  • Strukturalny

  • Przejścia

  • Systemowy

Problemy strukturalne- wiążą się z długotrwałym rozwojem społeczeństw, dotyczą np. konfliktów etnicznych, rozwoju społ-ekonomicznego itd.

Problemy przejścia- dotyczą ograniczonego czasowo etapu transformacji, mają związek z charakterem transformacji oraz np.ustanawianiem nowych systemów konstytucyjnych, wymianą elit rządzących, rozliczeniem funkcjonariuszy reżimu autorytarnego itd.

Problemy systemowe- wiążą się z funkcjonowaniem demokracji, wypracowaniem i internalizacją demokratycznych metod rozwiązywania konfliktów.

Podobne prace

Do góry