Ocena brak

POSTRZEGANIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Marks posługiwał się pojęciem klasy opartym na kryteriach ekonomicznych, wprowadzając również kryteria „psycho­logiczne", jak świadomość wspólnych interesów i więź psychiczna wynikająca ze wspólnego upośledzenia. Wykazanie związku między podziałem społeczeństwa na klasy a historycznie określonym sposo­bem produkcji stanowi podstawowy element marksistowskiej koncepcji klas i walki klasowej. Klasę społeczną w ujęciu Marksa kształtuje stosunek dużej grupy ludzi do środków produkcji, wspólnota źródeł dochodów oraz wynikająca stąd wspólnota interesów.

M. Weber w swoich rozważaniach o strukturze społecznej wprowadza rozróżnienie między klasą w znaczeniu ekonomicznym a stanem w zna­czeniu prestiżowym. W tym sensie klasa społeczna sprowadza się do grupy określonej przez zróżnicowanie ekonomiczne, tj. zawód, wysokość dochodów lub wielkość bogactwa, zaś warstwa społeczna to grupa wyzna­czona przez prestiż lub takie czynniki, jak władza, styl życia, ekskluzywność, dystans społeczny, prestiż, wykształcenie i zawód, traktowane jako współzależne.

Podobne prace

Do góry