Ocena brak

POSTĘPOWANIE Z PILNYMI PROJEKTAMI USTAW

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Tzw. „Szybka ścieżka legislacyjna – szczególne postępowanie w ramach trybu ustawodawczego mające na celu usprawnienie go. Tylko Rada Ministrów może określić uchwalony przez siebie projekt ustawy jako pilny ( nie dotyczy) projektów ustaw podatkowych, wyboru prezydenta, sejmu, senatu, organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój, własności władz publicznych i kodeksów.

Marszałek Sejmu ( nie Prezydium ) nadaje bieg projektowi, ustała orientacyjny kalendarz prac w Sejmie nad nim, może też ( po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu ) zwrócić projekt pilny do uzupełnienia. Zarządza druk projektu zaraz po jego otrzymaniu i rozdanie posłom lub ogłoszenie, że druki są wyłożone w Kancelarii Sejmu. Marszałek musi wprowadzić projekt ustawy do porządku dziennego posiedzenia sejmu, najbliższego po zakończeniu prac w komisji. Klauzulę pilności Rada Ministrów może wycofać przed rozpoczęciem 2 czytania. Rozpatrywanie odbywa się w trzech czytaniach.

1 - nie trzeba czekać 7 dni. Jeżeli projekt przekazany do komisji to muszą one w ciągu 30 dni - sprawozdanie z prac nad

projektem.

2 - zapoznanie ze sprawozdaniem , debata, zgłoszenie poprawek

3 - do czytania tego stosuje się odpowiednio zasady dot. 3 czytania w odniesieniu do zwykłego trybu. I tutaj Marszałek Sejmu odmawia poddania pod głosowanie poprawki która uprzednio nie była by przedstawiona w formie pisemnej komisji.

W ciągu trzech dni trzeba ustawę przekazać Senatowi. Senat ma 14 dni na podjecie uchwały. Jeżeli poprawki to wraca do Sejmu na pierwsze posiedzenie po jej doręczeniu (też odrzucenie ). Gdyby senacka propozycja zmian w ustawie była złożona Marszałek Sejmu winien przed postawieniem jej na plenum Sejmu dać ją do komisji. ( nowe sprawozdanie i wnioski ). Po głosowaniu, projekt przekazany do Prezydenta RP do podpisu w ciągu 3 dni. Prezydent RP ma 7 dni. Też ma prawo veta zawierającego. Prezydium musi nadać taki tok prac aby załatwić wszystko przez 7 dni.

Podobne prace

Do góry