Ocena brak

Postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

postępowanie z chorym z wszczepio­nym sztucznym rozrusznikiem; zasady postępowania są takie same jak z pac­jentem po zaprotezowaniu. Nowoczes­ne aparaty są w dużej mierze nie­wrażliwe na zakłócenia elektromagne­tyczne, a tylko aparaty o wysokiej częstotliwości — takie jak diatermia czy radary — mogą chwilowo zakłócić pracę stymulatora. Dlatego też nie należy stosować diatermii na okolicę stymulatora, gdyż przegrzanie go mo­że również trwale uszkodzić układ i ogniwo. Leczenie farmakologiczne czy badania diagnostyczne (rentgen) nie stanowią przeciwwskazań dla cho­rych z wszczepionym s. r., a jedynie stosowanie glikozydów nasercowych może powodować pewne trudności związane z ustaleniem maksymalnej dawki leczniczej. Chorzy z wszczepionym s. r. mogą podjąć pracę za­wodową, z wyjątkiem zawodów wy­magających szczególnej sprawności, jak: piloci lub kierowcy autobusów. Nie ma przeciwwskazań do wydania pozwolenia na prowadzenie samocho­du przeznaczonego na własny użytek.

Podobne prace

Do góry