Ocena brak

Postępowanie wyjaśniające - Zawieszenie postępowania administracyjnego

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Organ administracji jest obowiązany zawiesić postępowanie (zawieszenie obligatoryjne ):

1. W razie śmierci strony lub jednej ze stron , jeżeli wezwanie spadkobierców jednej zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 $ 5 , a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),

2. W razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony

3. W razie utraty przez stronę lub jej przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności prawnych,

4. Gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji należy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd ,

5. W razie wniesienia do TK pytania prawnego co do zgodności aktu ustawowego z Konstytucją lub aktem ustawodawczym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym .

Organ administracji może zawiesić postępowanie , jeżeli wystąpi o to strona , na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu (zawieszenie faktyczne)

Podobne prace

Do góry