Ocena brak

Postępowanie wyjaśniające - Rozprawa administracyjna

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Postępowanie wyjaśniające może toczyć się w trybie rozprawy i poza rozprawą.

Przepisy k.p.a regulują jedynie tryb rozprawy postępowania wyjaśniającego . Rozprawa jest zabiegiem organizacyjnym umożliwiającym koncentrację postępowania administracyjnego w określonym miejscu i czasie ;jest to zespół czynności procesowych realizujących zasadę kontradyktoryjności postępowania administracyjnego jest instytucją zbliżoną do rozprawy sądowej . Rożni się od niej m.in. tym że nie gwarantuje pełnej jawności postępowania wobec osób nie uczestniczących w rozprawie .

Rozprawa nie jest w prawdzie obligatoryjnym elementem postępowania administracyjnego , jednakże obowiązuje jej przeprowadzenia jest ujęty w przepisach k.p.a dosyć szeroko . Stylizacja art. 89 pozwala przypuszczać , że przeprowadzenie rozprawy jest obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie w następujących przypadkach :

  1. zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania ,

  2. osiągnięcie celu wychowawczego,

  3. przeprowadzenie rozprawy wymaga przepis prawa,

  4. zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron,

  5. jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin .

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu , przed którym toczy się postępowanie ;gdy organem prowadzącym postępowanie jest organ kolegialny , rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony pracownik organu kolegialnego (art. 93). Kierujący rozprawą powinien rozważyć , czy nie wchodzą przesłanki odroczenia rozprawy .

Okolicznościami uzasadniającymi odroczenie rozprawy mogą być:

  1. poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę ,

  2. niestawienie się stron (prawidłowo wezwanych ) zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia ,

  3. niestawienie się stron należycie wezwanych spowodowały inne ważne przyczyny (art.94 $ 2).

Kodeks nie określa skutków i formy odroczenia rozprawy . Odroczenie rozprawy z pewnością nie wstrzymuje biegu terminów przewidzianych w k.p.a do czasu ponownego przeprowadzenia rozprawy , jednakże bezzasadne odroczenie narusza zasadę szybkości postępowania i postanowienie o odroczeniu rozprawy może być z tego względu wadliwe .

Rozprawa stwarza stronom możliwość przedstawienia dowodów na poparcie swoich żądań , propozycji i zarzutów , składania wyjaśnień, zadawania pytań świadkom i biegłym , a nadto wypowiadania się co do wyników postępowania dowodowego przeprowadzonego przed rozprawą (art. 95) .Szczególną zaletą rozprawy jest możliwość konfrontacji stanowiska organu i strony w sprawie .

Wprawdzie kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom , biegłym i stronom pytania , jeżeli w jego przekonaniu nie mają one istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy , jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania (art. 95 $ 2 zd. 2).

Podobne prace

Do góry