Ocena brak

Postępowanie wyjaśniające - Postanowienia

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

W toku postanowienia wyjaśniającego organ administracji państwowej wydaje postanowienia (art. 123 $ 1) . Do wyjątków należą sytuacje , w których organ wydaje postanowienia przed wszczęciem postępowania (art. 31 $ 2 ) lub po jego zakończeniu (art. 264 $ 1 , art. 267 , 108 $ 2 i art. 113) . Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających z toku postępowania , lecz nie rozstrzygają co do istoty sprawy (art. 123 $ 2) Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii proceduralnych , a ponieważ mogą być wydawane na podstawie przepisów kodeksu , są aktami stosowania proceduralnego prawa administracyjnego .

W razie wątpliwości czy dany fakt organu jest postanowieniem czy decyzją albo innym aktem administracji , należy uwzględnić treść tego aktu , a nie jego nazwę (formę ) . „Błędne nazwanie prze organ administracji państwowej postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej – decyzją , nie zmienia charakteru prawnego tego aktu jako postanowienia . Również błędne nazwanie rozstrzygnięcia organu w sprawie podlegającej załatwieniu w formie decyzji – postanowieniem , nie zmienia charakteru tego aktu jako decyzji.

Postanowienia mogą mieć formę pisemną lub mogą być ogłaszane ustnie .

Postanowienia , od których na mocy wyraźnego przepisu kodeksu służy zażalenie lub skarga do NSA , organ doręcza na piśmie . Ustne zgłoszenie postanowień , na które służy zażalenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wymienionych w art. 14 $ 2 (art. 125).

Postanowienia pisemne powinny zawierać następujące elementy : oznaczenie organu administracji państwowej , datę wydania postanowienia , oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu , powołanie podstawy prawnej , rozstrzygnięcie , pouczenie , czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do NSA oraz podpis z podaniem imienia , nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania .

Organ może odstąpić od uzasadnienia postanowienia na podstawie art. 107 $ 4 (art. 126). Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 109- 113 dotyczące doręczenia decyzji , związania organu wydaną decyzują, uzupełnia , sprostowania i wyjaśnienia decyzji .

Podobne prace

Do góry