Ocena brak

Postępowanie w sprawie wydania dowodu osobistego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Dowody osobiste wydawane są na wniosek zainteresowanych.

Składa się wniosek do organu gminy tj. do ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wniosek zawiera wszystkie dane niezbędne do identyfikacji osoby fizycznej.

Osoby pełnoletnie same składają wniosek, w przypadku nieletnich, opiekunowie ustawowi (rodzice, opiekunowie).

Należy uiścić stosowna opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent. Właściwość miejscową organu, ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca stałego tej osoby.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu, to dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w Mieście Stołecznym Warszawa.

Ewidencję wydanych dowodów jak i utraconych prowadzi organ gminy

Podobne prace

Do góry