Ocena brak

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:

  1. zgłoszenie wstępnego wniosku,

  2. postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

  3. postawienie w stan oskarżenia,

  4. rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji

  5. rozpoznanie sprawy przez TS w II instancji.

Procedura ta jest inna w stosunku do Prezydenta, a inna w stosunku do pozostałych osób, o których mowa w art. 198. (Decyzja o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia należy do Zgromadzenia Narodowego, a pozostałych osób do Sejmu.)

Trzy pierwsze stadia postępowania rozgrywają się w Parlamencie.

Wstępny wniosekjest to inicjatywa zobowiązująca Sejm (Zgromadzenie Narodowe) do rozpatrzenia – w sformalizowanej procedurze – zasadności postawienia osoby w stan oskarżenia w oparciu o sformułowane we wniosku zarzuty.

Kompletność wniosku bada Marszałek Sejmu, który może go zwrócić wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

Wniosek wstępny musi więc zawierać uzasadnienie, wskazywać osobę mającą podlegać odpowiedzialności, określać zajmowane przez nią stanowisko oraz zarzut wraz ze wskazaniem przepisów Konstyt. lub ustawy, które zostały naruszone.

Wniosek prawidłowo zgłoszony jest kierowany przez Marszałka Sejmu do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej – w postępowaniu przed komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.

Przewodniczący daje możliwość osobie postawionej w stan oskarż4enia, złożenie pisemnych wyjaśnień i środków dowodowych.

Na podstawie zgromadzonego materiału Komisja ustala sprawozdanie wraz wnioskiem o postawienie danej osoby w stan oskarżenia, bądź o umorzenie postępowania w sprawie.

Postawienie w stan oskarżenia – następuje w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Narodowe, jeżeli chodzi o Prezydenta konieczne jest uzyskanie większości głosów(przynajmniej 374 głosów), członków ZN, a w przypadku członka RM uzyskanie przynajmniej 276 głosów, czyli 3/5 ustawowej liczby posłów.

Postawienie danej osoby w stan oskarżenia powoduje zawieszenie w sprawowaniu w dniu urzędu.

Podejmując uchwałę o postawienie w stan oskarżenia ZN lub Sejm wybiera spośród swoich członków 2 oskarżycieli.

Postępowanie przed TS – ma charakter dwuinstancyjny.

W I instancji TS orzeka w składzie 5-cio osobowym, a w II instancji w składzie 7-mio osobowym, wyłączeni są oczywiście sędziowie orzekający w I instancji.

Przyjęto zasadę ustalania składów przez losowanie.

Rozprawa ma charakter jawny, chyba że wzgląd na bezpieczeństwo Państwa lub ochronę tajemnicy państwowej wymaga uchylenia jawności.

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony i wszystkie wynikające z tego prawa gwarancje proceduralne.

Podobne prace

Do góry