Ocena brak

Postępowanie w sprawach zasiłków ubezpieczeniowych i zasady ich wypłacania

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Prawo do zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego i pogrzebowego oraz ich wysokość ustalają i wypłacają:

1.pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;

2.oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w pozostałych przypadkach.

Pracownik, któremu zasiłek wypłaca pracodawca, może wystąpić z wnioskiem do oddziału ZUS o ustalenie uprawnień do zasiłku, jeżeli uważa, że zostały naruszone przez pracodawcę jego uprawnienia w tym zakresie. Z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku przysługującego pracownikowi może wystąpić do oddziału ZUS także pracodawca.

Pracodawcy wypłacają zasiłki w terminach przyjętych do wypłaty wynagrodzeń, a oddziały ZUS wypłacają je na bieżąco, po stwierdzeniu przysługujących uprawnień. Zasiłki wypłaca się osobie, której przysługują. Mogą one być także wypłacane osobie przez nią upoważnionej albo osobie, do której rąk wypłaca się wynagrodzenie pracownika.

Prawo do zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jednakże jeżeli niezgłoszenie roszczeń o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. W przypadkach gdy niewypłacanie zasiłków w całości lub części było następstwem błędu pracodawcy lub oddziału ZUS, prawo do zasiłku przedawnia się po upływie trzech lat.

Podobne prace

Do góry