Ocena brak

Postępowanie w sprawach praktyk monopolistycznych

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów określają warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.

Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz anty- konkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywołać skutki na terytorium RP, ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Nad działalnością prezesa Urzędu sprawuje nadzór prezes Rady Ministrów.

W skład Urzędu wchodzi Centrala w Warszawie oraz delegatury Urzędu w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest prowadzone jako postępowanie wyjaśniające lub postępowanie antymonopolowe. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu, w drodze postanowienia, postępowanie wyjaśniające, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy, w sprawach dotyczących określonych gałęzi gospodarki oraz ochrony interesów konsumentów. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji wszczyna się na wniosek lub z urzędu. Prezes Urzędu może w toku postępowania przeprowadzić rozprawę, na którą może wezwać i przesłuchać strony, świadków oraz zasięgnąć opinii biegłych.

Prezes UOKiK może także zarządzić kontrolę u każdego przedsiębiorcy lub każdego związku przedsiębiorców w zakresie objętym tym postępowaniem. Prezes UOKiK wydaje decyzje dotyczące m.in. uznania za ograniczającą konkurencję i nakazujące zaniechanie jej stosowania, zgody na dokonanie koncentracji i zakazu dokonania koncentracji. Od decyzji Prezesa urzędu przysługuje odwołanie do sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia.

Podobne prace

Do góry