Ocena brak

Postępowanie układowe

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Postępowanie układowe rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 roku - Prawo o postępowaniu układowym. Określa ono postępowanie mające na celu zawarcie układu przedsiębiorcy z wierzycielami. Postępowanie to jest postępowaniem sądowym. Składa się na nie wiele różnorodnych czynności różnych organów tego postępowania (sądu, sędziego-komisarza, nadzorcy sądowego) i stron (dłużnika, wierzycieli). Celem zaś postępowania jest doprowadzenie do zawarcia układu między określonym przedsiębiorcą (dłużnikiem) a jego wierzycielami, umożliwiającego mu wywiązanie się z jego zobowiązań i zapobiegającego tym samym likwidacji jego przedsiębiorstwa w drodze ogłoszenia upadłości.

Przedsiębiorca, który wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestał płacenia długów lub przewiduje w najbliższej przyszłości zaprzestanie ich płacenia, może żądać otwarcia postępowania celem zawarcia układu z wierzycielami. W istocie przesłanką wszczęcia postępowania układowego jest więc niemożliwość spełnienia ciążących na przedsiębiorcy świadczeń z powodu aktualnego lub przewidywanego braku środków płatniczych na ten cel.

Nie może żądać postępowania układowego ten ,kto mimo obowiązku nie prowadził księgowości wedle zasad prawidłowej rachunkowości, jeśli od już zawartego z innymi wierzycielami układu nie minęło pięć lat, nie wykonał układu zawartego w postępowaniu układowym lub upadłościowym oraz dopuścił do umorzenia postępowania układowego i od tego terminu nie upłynęło jeszcze pięć lat.

Do przeprowadzenia postępowania układowego właściwy jest wyłącznie sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Jego miejscową właściwość wyznacza położenie zakładu głównego przedsiębiorstwa, który składa podanie o otwarcie postępowania.

W postępowaniu układowym sąd stosuje przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że prawo o postępowaniu układowym mówi inaczej.

Orzeczenia sądu mają formę postanowień. O umorzeniu postępowania sąd ogłasza przez obwieszczenie, a wszczęcie postępowania - także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na postanowienie sądu pierwszej instancji przysługuje zażalenie, chyba że prawo o postępowaniu układowym stanowi inaczej.

Sąd otwiera postępowanie układowe na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek taki nosi nazwę podania, do którego żądający otwarcia postępowania układowego powinien dołączyć:

-propozycje układowe,

-bilans z rachunkiem wyników,

-wyciąg z rejestru, jeśli podlega wpisowi do rejestru,

-spis wierzycieli, z podaniem ich nazwisk i imion lub firm oraz wymienieniem wierzytelności i terminów ich płatności, a także spis wierzytelności, które nie są objęte postępowaniem układowym,

-wykaz udzielonych poręczeń,

wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko przedsiębiorcy,

-osobiste zapewnienie, że podane okoliczności są prawdziwe i wyczerpujące.

Propozycje układowe powinny być jednakowe w stosunku do wszystkich wierzycieli.

Propozycje układowe obejmować mogą odroczenie spłaty długów, rozłożenie spłaty długów na raty, zmniejszenie sumy długów z możliwością rozłożenia na raty zmniejszonej sumy oraz wskazanie, czy i w jaki sposób wykonanie zobowiązań objętych układem ma być zabezpieczone. Propozycje układowe składane przez przedsiębiorstwa państwowe lub spółdzielnie mogą ponadto wskazywać na planowane przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, podział lub połączenie przedsiębiorstwa państwowego albo spółdzielni z udziałem lub bez udziału wierzycieli.

Postanowienie sądu co do otwarcia postępowania układowego lub jego odmowy powinno być wydane w ciągu dwóch tygodni od daty wniesienia podania. Na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające podanie oraz umarzające postanowienie służy kasacja.

W postanowieniu o otwarciu postępowania układowego sąd wyznacza sędziego-komisarza, nadzorcę sądowego oraz terminy sprawdzenia wierzytelności. Postanowienie to sąd doręcza przedsiębiorcy, który wystąpił z podaniem o otwarcie postępowania, oraz wierzycielom pod wskazany przez dłużnika adres.

Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania, nadzoruje czynności nadzorcy sądowego i wykonuje te czynności, które nie należą do sądu. Na jego zarządzenia służy zażalenie do sądu okręgowego - sądu gospodarczego w terminie 7 dni. Przy tym termin ten liczy się od daty ogłoszenia zarządzenia, a gdy nie było ogłoszone, to od daty jego doręczenia.

Nadzorca sądowy sprawuje nadzór nad przedsiębiorstwem, w stosunku do którego zapadło postanowienie o otwarciu postępowania układowego. Za szkody wyrządzone niesumiennym pełnieniem obowiązków ponosi on odpowiedzialność. Wypełniając swoje obowiązki, nadzorca powinien przystąpić do zamknięcia ksiąg przedsiębiorcy i sprawdzenia złożonego przezeń bilansu, rachunku wyników, opisu wierzycieli oraz zbadania stanu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo, w stosunku do którego otwarte zostało postępowanie układowe, nie może od daty otwarcia takiego postępowania rozporządzać swym majątkiem ani zaciągać zobowiązań, chyba że uzyska na to zgodę nadzorcy sądowego.

Zgłaszając wierzytelność w postępowaniu układowym, wierzyciel wymienia sumę i tytuł wierzytelności oraz dowody wskazujące na jej poparcie. Sprawdzenia wierzytelności dokonuje sędzia-komisarz, który następnie w wyniku sprawdzenia wciąga określoną wierzytelność na listę wierzytelności lub odmawia tego.

Podobne prace

Do góry