Ocena brak

Postępowanie przed Trybunałem Stanu

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:

  1. zgłoszenie wstępnego wniosku,

  2. postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

  3. postawienie w stan oskarżenia,

  4. rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji,

  5. rozpoznanie sprawy przez TS w II instancji.

Postępowanie przed TS ma charakter dwuinstancyjny: w pierwszej instancji Trybunał orzeka w składzie pięcioosobowym, a w drugiej instancji – w składzie siedmioosobowym, wyłączeni są sędziowie orzekający w pierwszej instancji. Przyjęto zasadę ustalania składów przez losowanie. W postępowaniu przed Trybunałem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. Rozprawa ma charakter jawny, chyba że wzgląd na bezpieczeństwo Państwa lub ochronę tajemnicy państwowej wymaga uchylenia jawności. Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony i wszystkie wynikające z tego prawa gwarancje proceduralne. Za czyny objęte oskarżeniem TS wymierza następujące kary (jeżeli czyn nie wypełnia znamion przestępstwa):

- utratę biernego i czynnego prawa wyborczego na okres od 2 do 10 lat,

- zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych lub organizacjach społecznych (na okres od 2-10 lat),

- utratę wszystkich lub niektórych orderów i odznaczeń oraz (na okres 2-10 lat) utratę zdolności do ich uzyskania.

Z uwagi na szczególne okoliczności sprawy TS może odstąpić od ukarania i poprzestać na stwierdzeniu winy oskarżonego. W każdym wypadku, gdy Trybunał uzna, że oskarżony popełnił, choćby nieumyślnie, delikt konstytucyjny lub przestępstwo, orzeka utratę urzędu bądź stanowiska, z którego pełnieniem związana był odpowiedzialność konstytucyjna.

Jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa – Trybunał wymierza także kary przewidziane w ustawach karnych.

Podobne prace

Do góry