Ocena brak

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Postępowanie przed TK nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Trybunał rozpatruje sprawy w składach 5-osobowych gdy chodzi o kontrolę ustawy lub umowy międzynarodowej – lub w 3-osobowych, gdy chodzi o kontrolę aktu podustawowego.

Składy orzekające są wyznaczane przez Prezesa TK odpowiednio do kolejności wpływu spraw.

Każda sprawa może być rozpatrzona w pełnym składzie tzn. 9 sędziów, jeżeli wynika to ze szczególnej zawiłości sprawy, a zwłaszcza gdy orzeczenie może spowodować konieczność dokonania nakładów finansowych.

Uczestnikami postępowania są: wnioskodawca – tj. podmiot, który złożył pytanie prawne; organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny oraz Prokurator Generalny.

Sprawy z wniosków lub pytań prawnych zawsze muszą być rozpoznane na rozprawie.

Po zamknięciu rozprawy skład orzekający udaje się na naradę i wydaje orzeczenie, które musi zapaść większością głosów.

Orzeczenie składa się: z sentencji wskazującej rozważne przepisy i określającej, czy są one wzajemnie zgodne lub niezgodne i w jakim zakresie; oraz z uzasadnienia rozstrzygnięcia sprawy.

Wnioski o wszczęcie postępowania przed TK zgłaszać mogą różnorodne podmioty.

W zakresie kontroli konstytucyjności prawa, obowiązuje klasyfikacja na podmioty uprawnione generalnie: Prezydent RP, Marszałek Sejmu i Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK i RPO.

Druga grupa to podmioty uprawnione szczegółowo: organy jednostek samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, również Kościoły i związki wyznaniowe.

Podobne prace

Do góry