Ocena brak

Postępowanie przed TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Postępowanie przed TK nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Uczestnikami postępowania są: wnioskodawca, organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny oraz Prokurator Generalny. Jeżeli orzeczenie Trybunału może wywołać skutki wiążące się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w budżecie, opinię przedstawia także Rada Ministrów.

Sprawy z wniosków lub pytań prawnych zawsze muszą być rozpoznane na rozprawie, która musi mieć charakter kontradyktoryjny i publiczny. Jawność rozprawy może zostać wyłączona tylko ze względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę tajemnicy państwowej. Po zamknięciu rozprawy skład orzekający udaje się na naradę i wydaje orzeczenie.

Orzeczenie musi zapaść większością głosów. Składa się ono z sentencji wskazującej rozważane przepisy i określającej, czy są one wzajemnie zgodne lub niezgodne i w jakim zakresie oraz z uzasadnienia.

Wszystkie orzeczenia Trybunału mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Orzeczenia dotyczące kontroli norm zapadają w formie wyroków i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym był ogłoszony dany akt normatywny. Jeżeli treścią orzeczenia jest uznanie zgodności badanego aktu czy normy z przepisami wyższego rzędu, to nie ma ono wpływu na dalsze obowiązywanie tego aktu, natomiast na płaszczyźnie procesowej powstaje sytuacja res iudicata, co wyklucza dopuszczalność ponownego zakwestionowania danego aktu w oparciu o ten sam zarzut. Jeżeli natomiast treścią orzeczenia jest uznanie niezgodności danego aktu lub normy, to powoduje ono utratę mocy prawnej takiego aktu czy normy.

Podobne prace

Do góry