Ocena brak

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Można podzielić na trzy stadia:

1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy prawa nie przewidują załatwienia sprawy adm. w drodze decyzji. Postęp. jest jednoinstancyjne.

Niedopuszczalność podm. to brak przedstawiciela ustawowego w odniesieniu do osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej, wniesienie odwołania przez podmiot na prawach strony, który nie brał udziału w postęp. przed org. I instancji. Jeżeli organ stwierdzi, że postępowanie odwoławcze jest dopuszczalne to przechodzi do badania terminu. Jeżeli jest niedopuszczalne wydaje ostateczne postanowienie o niedopuszczeniu odwołania. Jeżeli zachowany został termin przechodzi do stadium postępowania rozpoznawczego, jeżeli nie i strona nie wniosła o jego przywrócenie organ odwoławczy wydaje postanowienie o uchybieniu terminu.

2. Stadium postępowania rozpozna. – organ odwoł. w postęp. rozpozna. dokonuje oceny materiału dowodowego zebranego przez organ I instancji. Granice postępowania rozpoznawczego wyznaczają zasady prawdy obiekt., zasady praworządności, zasada dwuinstancyjności.            

W zależności od oceny zebranego materiału dowodowego organ odwoławczy może uznać, że:

1. postep. dowodowe było przeprowadzone prawidłowo,

2. organ I instancji w ogóle nie prowadził postępowania dowodowego w całości albo w znacznej części. W takim wypadku przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia

3. postęp. dowodowe wymaga uzupełnienia. -.

3. Stadium podjęcia decyzji Organ odwoł. co do zasady orzeka merytorycznie w sprawie tzn. orzeka co do istoty sprawy.

Rodzaje decyzji merytor.: 1. Organ odwoł. utrzymuje w mocy decyzje organu I instancji. Organ wydaje taką decyzje, jeżeli zgadza się merytor. ze stanowiskiem organu I instancji.

Organ odwoł. uchyla decyzję organu I instancji w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy. Organ odwoł. wydaje tego typu decyzję jeżeli nie zgadza się merytorycznie ze stanowiskiem organu I instancji. Poza decyzjami merytorycznymi organ odwoł. posiada również kompetencje kasacyjne.

Decyzje kasacyjne:

- decyzje kasacyjne typowe: organ odwoławczy uchyla decyzje organu I Instancji nie rozstrzygając sprawy pod względem merytorycznym. Dzieje się tak gdy decyzja organu I Instancji została wydana bez podstawy prawnej, dotyczy sprawy już rozstrzygniętej decyzją ostateczna.

- decyzje kasacyjne połączone z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I Instancji, wtedy gdy organ odwoławczy stwierdzi istnienie podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy indywidualnej, gdy postępowanie zostało przeprowadzone z rażącym naruszeniem norm prawa procesowego.

Podobne prace

Do góry