Ocena brak

Postępowanie o zezwolenie

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia jest postępowaniem administracyjnym. Wydawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem zezwalającym jest organ administracji rządowej lub organ jednostko samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy do wydawania, odmowy wydania i cofania zezwolenia.

Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach odrębnych ustaw. Zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać: Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres Numer w rejestrze przedsiębiorców Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej Informacje określone w przepisach odrębnych ustaw Organ zezwalający wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że zostały spełnione wymagane prawem warunki wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ zezwalający wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej; może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o wydanie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

W przypadku, gdy wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wszystkim wnioskodawcom spełniającym warunki nie jest możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi wykonywanie danego rodzaju działalności gospodarczej, organ zezwalający przeprowadza rozprawę administracyjną, stosując podobne zasady jak przy postępowaniu w sprawie o udzielenie koncesji.

Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku, gdy:

Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem

Przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu

Przedsiębiorca nie usuną w wyznaczony przez organ wydający zezwolenie terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem. Zezwolenie można cofnąć, gdy:

Przepisy odrębne tak stanowią:

Przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania organu zezwalającego lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskał zezwolenie, a zezwolenie uzyskał w trybie rozprawy administracyjnej. Organ zezwalający jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania warunków działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, na zasadach identycznych jak przy koncesjach.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi zezwalającemu wszelkie zmiany danych określone w zezwoleniu. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, z przyczyn o których mowa w art. 32 ust. 1, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Za wydanie zezwolenia oraz za wydanie promesy pobiera się opłatę skarbową.

Podobne prace

Do góry